Projekt beskrivelse

Betingelser

Betingelser for benyttelse af Place2Book ApS booking- og betalingssystem samt hertil knyttede serviceydelser

Betingelser for arrangør

1.1 Nærværende betingelser finder anvendelse for Arrangørs brug af Place2Book ApS cvr-nr. 28888880 gratis betalings- og bookingsystem (herefter P2B).

En arrangør er en juridisk enhed (herefter Arrangør) med et cvr-nr. eller en person med et personnummer og identificeret via sin tilknyttede konto i en bank.

Arrangør får gennem aftalen mulighed for at modtage online betalinger via egen hjemmeside og email link.

Hvilke betalinger Arrangør ønsker at modtage på sin hjemmeside, samt hvilke af P2Bs tilkøbsydelser Arrangør ønsker, vælges af Arrangør i forbindelse med dennes oprettelse på P2Bs hjemmeside. De valgte produkter fremgår af bestillingssiden og af den ordrebekræftelse som P2B elektronisk fremsender til Arrangør. Af ordrebekræftelsen fremgår det hvilke priser Arrangør på bestillingstidspunktet skal betale for de enkelte ydelser.

Aftalen træder i kraft, når Arrangør ved oprettelsen, afkrydser at acceptere denne aftale i sin helhed og herefter aktiverer arrangementet elektronisk gennem P2Bs arrangørside.

Aftalen er gældende så længe Arrangør har arrangementet kørende med kunde henvisning til P2Bs betalingssystem. Når Arrangør har afsluttet salget eller slettet/lukket arrangementet og kundernes mulighed for, at blive henvist til P2Bs betalingssystem eller andre tilbudte ydelser stopper bortfalder aftalen.

1.2 Systemanvendelse

Arrangør er forpligtet til at modtage og returnere en bekræftelsesbetaling fra P2B til den af Arrangør anviste bankkonto, som bevis og sikkerhed for at bankkonto og Arrangør er én og samme.

P2B kan vælge ikke at idriftsætte Arrangørs brugerkonto før Arrangør har bekræftet denne transaktion.

Dette skal kun gøres én gang så længe Arrangør og bankkonto ikke skiftes. Skulle Arrangør have ønske om at benytte flere bankkonti simultant, skal den nye bankkonto bekræftes igen.

I tilfælde af behovet for yderligere information omkring tilhørsforhold mellem en arrangør og en bankkonto, skal Arrangør dække omkostninger herfor. Opstår der tvivl om et tilhørsforhold kan P2B lukke for arrangørens profil hos P2B indtil der foreligger tilstrækkelige beviser for ejerskab.

Udefra kommende krav fra myndigheder og dertilhørende omkostninger for at verificeres et kunde forhold samt dertil knyttede pengetransaktioner og konti vil altid skulle afholdes af arrangøren.

Konstaterer P2B misbrug af deres systemer enkeltvis eller samlet, forbeholder P2B sig retten til omgående og uden varsel at lukke for Arrangør. Eventuelle indeståender vil blive tilbagebetalt til billetkøber, samt omkostninger til dækning af et misbrug vil blive fremsat mod Arrangøren tillige med evt. anmeldelse til rette myndighed.

Arrangør har også gjort sig bekendt med reglerne for salg af ydelser/produkter via e-handel og skal respektere lovgivning for handel via Internettet i landet hvori arrangementer foregår.

1.3 Serviceydelser

Såfremt Arrangør ønsker at benytte P2Bs serviceydelser, skal Arrangør afkrydse disse i henhold til P2Bs hjemmeside. Priserne på serviceydelser fremgår af P2Bs hjemmeside. Arrangør skal være opmærksom på, at serviceydelser er a conto til forfald når en billetkøber har aktiveret et elektronisk køb og inden denne har gennemført betalingen.

Arrangør kan vælge at videresælge flere af P2Bs tilkøbsydelser til Billetkøber til en af Arrangør fastsat pris. Indtægter fra salg af P2B tilkøbsydelser vil blive udbetalt efter et arrangements afholdelse dog tidligst efter 4 bankdage (se regler under de enkelte tilbudte ydelser på www.place2book.com).

Gebyret vil herefter fremgå af kvittering til billetkøber i overensstemmelse med Arrangørs valg af service. Gebyret vil blive elektronisk reserveret (a conto) inden den endelige transaktion.

Billetkøbers fulde køb, inklusive tilvalg af serviceydelser, vil fremgå af fremsendt kvittering til Arrangør.

P2B returnerer ikke disse betalinger for serviceydelser i tilfælde af Arrangørs aflysning eller af Arrangørs konkurs.

1.4 Forbrugerbeskyttelse

Arrangør er forpligtiget til at benytte P2Bs udarbejdede minimums retningslinjer for forbruger køb via P2B til et arrangement oprettet af Arrangør. Arrangør er velkommen til at benytte egne betingelser for et forbruger køb via dennes hjemmeside, men må ikke stille forbrugeren ringere end P2Bs minimumsbetingelser, som kan findes på www.place2book.com eller se appendiks A.

2.1 Booking samt betalinger via Arrangørs hjemmeside.

Gennem accept af P2Bs betingelser opnår Arrangør mulighed for ved hjælp af P2Bs booking- og betalingssystem, at lade sine egne kunder betale online via sin hjemmeside.

P2B stiller en betalingsløsning til rådighed for Arrangør, samt et gratis booking system indeholdende de valgte tilkøbsydelser, som Arrangør har valgt i forbindelse med dennes oprettelse og som fremgår af administrationsmodulet samt den tilsendte elektroniske kvittering. På P2B hjemmeside www.place2book.com kan Arrangør til enhver tid se, hvilke betalingsmidler P2B understøtter, samt hvilke tilkøbsydelser P2B udbyder.

Betaling til Arrangør, af de af Arrangørs kunder betalte beløb, sker på baggrund af den udbetalingsmodel, som Arrangør har afkrydset ved oprettelsen af et arrangement samt i hht. Tellers regler for misbrug af betalingskort (se 3.mandsmisbrug / Teller i appendiks). Det er altid arrangørens ansvar at et køb via P2B ikke er gjort i ond tro.

Når Arrangørs arrangement/salg er afsluttet, vil indtægten ifald der har været et overskud efter Arrangørs tilkøb af serviceydelser, automatisk blive overført til Arrangørs bankkonto i henhold til Arrangørs instruktioner fra oprettelsen. Hvis intet er angivet vil P2B altid benytte den P2B model som er angivet som gratis for overførelsen. Den af P2B fremsendte kreditnota vil beskrive den økonomiske side af de valg, som Arrangør har truffet og udbetalinger er i overensstemmelse hermed.

2.2 Arrangement test

Efter accept via P2Bs hjemmeside kan Arrangør til enhver tid foretage en test af oprettede arrangementer ved at følge proceduren beskrevet på hjemmesiden efter aktivering af arrangement.

2.3 Statistik

Arrangør har efter valideret oprettelse adgang til administrationsmodulet. Arrangør opnår adgang til administrationsmodulet ved at logge ind med sit brugernavn og kodeord på P2Bs hjemmeside www.place2book.com

3.1 Kryptering

Enhver overførsel i betalingssystemet af kortdata sker i 128/256 bit krypteret form. Kortdata registreres ikke hos P2B, men udelukkende hos en PCI-godkendt formidler. P2B anvender i forbindelse med kommunikation mellem Arrangør og P2B et SSL-certifikat udstedt af GeoTrust.

3.2 Backup

P2B foretager daglig backup af alle servere og systemer. Backuppen foretages og opbevares i overensstemmelse med betingelserne for VISA/Mastercards PCI-certificering. PCI-kravene kan ses på VISAs hjemmeside www.visa.com.

Såfremt Arrangør mister data på grund af P2Bs forhold, er P2B behjælpelig med at reetablere disse data på baggrund af den seneste fungerende backup. Herudover kan Arrangør ikke rette krav mod P2B i anledning af data tab.

Såfremt Arrangør mister data på baggrund af forhold, som P2B ikke er ansvarlig for, herunder Arrangørs egne forhold, er P2B mod særskilt vederlag Arrangør behjælpelig med at reetablere data fra den seneste fungerende backup, i det omfang det er muligt.

3.3 Oppetider

P2B søger til enhver tid at have en så høj oppetid som mulig. Imidlertid kan en bestemt oppetid, bl.a. på grund af Internettets natur, ikke garanteres. P2Bs oppetid, målt over en måned, er sædvanligvis omkring 99,8 %.

For løbende at sikre en høj oppetid, vedligeholder og opdaterer P2B og P2Bs partnere løbende den anvendte hard- og software. Sådan vedligehold, der kan medføre nedetid i kortere perioder, søges i videst muligt omfang gennemført i perioden fra kl. 03.00 til kl. 06.00. P2B søger at advisere Arrangør om vedligeholdelse pr. email i god tid, inden vedligeholdelsen gennemføres.

3.4 Brugernavn og Kodeord

I forbindelse med oprettelse af et arrangement opretter Arrangør sig selv med et brugernavn og kodeord som kun kendes af Arrangør(P2B kan til enhver tid ændre login til også at omfatte identifikationsspørgsmål samt en selvvalgt pinkode)*. Brugernavn og kodeord skal anvendes, når der ønskes adgang til administration af Arrangørs arrangement(er), statistik, historik, økonomi, deltagerlister samt andre relevante systemoplysninger.

Arrangør skal til enhver tid holde sit brugernavn og kodeord (og evt. identifikations spørgsmål samt pinkode)* hemmeligt. Såfremt Arrangør mistænker, at tredjemand har fået kendskab til Arrangørs kodeord, skal Arrangør straks informere P2B om dette.

Bortkommende kodeord kan genskabes på www.place2book.com under login og glemt kodeord.

*(Såfremt sikkerhedsspørgsmålet og pinkoden indføres vil disse blive udelukkende gemmes i en krypteret form hos P2B, og kan således ikke genskabes af P2B hvis Arrangør mister disse oplysninger. Oplysningerne skal anvendes hvis man både mister mail/brugernavn og sit password og er udelukkende et tilbud om mere sikkerhed for anvendelse af ens arrangør profil).

P2B kan stille krav til længden og kompleksiteten af Arrangørs kodeord og kan til enhver tid kræve, at Arrangør ændrer sit kodeord.

3.5 Ekstern sikkerhedskontrol

P2Bs IT-systemer er certificerede og sikkerhedsgodkendt af PBS og VISA/Mastercard.

P2B scanner løbende deres servere og netværk med henblik på at højne sikkerheden, herunder at hindre uberettiget indtrængen.

3.6 Misbrug m.v.

P2B søger at hindre ethvert misbrug af sine ydelser, men kan ikke garantere, at misbrug eller indtrængen i P2Bs IT-systemer ikke kan forekomme.

Såfremt Arrangør mistænker, at der sker misbrug af kortdata, P2Bs ydelser eller at der er sket eller vil ske forsøg på indtrængning i P2Bs IT-systemer, skal dette omgående meddeles P2B. Tilsvarende skal Arrangør straks meddele P2B, såfremt Arrangør har været udsat for misbrug af kortdata eller forsøg på eller faktisk indtrængen i de IT-systemer, som Arrangør anvender.

Såfremt P2B skønner, at Arrangør misbruger betalingssystemet, overtræder sikkerhedsforskrifter og retningslinjer udstedt af P2B eller at der sker misbrug fra et domæne tilhørende Arrangør, er P2B uden varsel berettiget til at hindre Arrangørs brug af booking- og betalingssystemet eller hindre adgang til P2B systemet fra det pågældende domæne.

P2B fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt Arrangør ikke har overholdt sikkerhedsforskrifter og retningslinjer udstedt af P2B. Henvisning til de relevante sikkerhedsforskrifter og retningslinjer findes på P2Bs hjemmeside.

Det er alene Sælgerens (arrangørens) ansvar af udsende orienterende e-mails/SMS vedrørende et arrangement som billetkøber har tilmeldt/købt billetter til og kan ikke betegnes som “SPAM” fra Place2Book ApS. Ved misbrug og heraf klager over et forhold hvor en Sælger(arrangør) ikke alene sender orienterende e-mails/SMS Place2Book ApS vælge at opsige samarbejdet og lukke Sælgers (arrangørs) profil og konto så misbruget ikke kan fortsætte.

P2B overholder de til enhver tid gældende lovregler for sin virksomhed og sine ydelser. Endvidere overholder P2B krav fra Statens Datatilsyn, Danmarks Finanstilsyn samt PBS, VISA/Mastercard.

Arrangør er forpligtet til at overholde gældende lovgivning, betingelser stillet af P2B og krav om god praksis for e-handel.

P2B påtager sig intet ansvar for lovligheden af Arrangørs brug af P2B systemet eller indholdet af de af Arrangør i forbindelse med oprettelsen indsendte data. Det er alene Arrangørs ansvar at overholde lovgivningen over for egne kunder og tredjemand.

Arrangør friholder P2B for ethvert krav, som tredjemand eller offentlige myndigheder måtte rejse mod P2B i anledning af påståede krænkelser af tredjemandsrettigheder eller Arrangørs overtrædelse af gældende lovgivning eller betingelser stillet af P2B.

P2B er i anledning af sådanne henvendelser berettiget til at hindre Arrangørs brug af P2Bs systemer.

Arrangør erklærer og garanterer at alle oplysninger Arrangør giver, vil være sande, komplette og korrekte, og at Arrangør vil opdatere alle oplysninger i tilfælde af ændringer.

Ved fejl i oplyste bank informationer hæfter Arrangør selv for de omkostninger dette måtte medføre samt selv forestå korrektionen. P2B kan ikke drages til ansvar for tab eller lignende for sådanne fejl.

Hvis Arrangør ikke har oplyst korrekte informationer om sit arrangement, adresse, cvr-nr., bankkonto, telefonnummer, email eller lignende kan P2B lukke for Arrangør omgående. Omkostninger ved et sådan tiltag vil blive faktureret Arrangør. Ligeledes alle former for omkostninger forbundet med at verificere bank informationer som ikke er korrekte, og indtil korrekt information er tilgængelig vil Arrangør være uden adgang til P2B.

P2B fejludbetaling vil blive returneret med aftalt valør dato. P2B kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab, ej heller tredje parts tab, hverken direkte eller indirekte.

5.1 Pris

De, til enhver tid gældende priser for P2Bs serviceydelser, fremgår af P2Bs hjemmeside www.place2book.com. Endvidere fremgår priserne på de valgte serviceydelser af den til Arrangør elektronisk fremsendte kvittering. Alle priser er anført ekskl. moms.

Prisændringer vil blive varslet ihht. § 12.

Priser på serviceydelser som er afhængige af markedsrenten vil kunne ændres i henhold til almindelig markedstilpasning. Dette vil bl.a. gælde for alle kortgebyrer og transaktionsomkostninger i forhold til banker.

P2B påtager sig ikke noget ansvar overfor Arrangørs eventuelle gebyrer for at modtage penge udbetalt fra et arrangement afholdt gennem P2B. Dette er udelukkende et anliggende mellem Arrangør og dennes bank.

5.2 Kreditering

Arrangør vil efter hvert endt arrangement modtage en opgørelse med specifikation som endelig afregning.

Kreditnotaen fremsendes til Arrangør pr. email til den af Arrangør oplyste emailadresse. Udsendte kreditnotaer kan endvidere findes af Arrangør ved hjælp af Arrangørs administrationsadgang til P2B.

5.3 Betalingsbetingelser

Aconto kontant. Alle beløb er til omgående afregning og vil blive fratrukket den endelige opgørelse som sendes sammen med den sidste kreditnota i henhold til valgt udbetalingsmodel.

P2B vil altid modtage sin betaling og evt. manglende betaling til en underleverandør er et for P2B uvedkommende anliggende og må klares mellem Arrangør og dennes underleverandør. P2B kan på ingen måde drages til ansvar for manglende betalinger til en underleverandør.

Betalingsbetingelserne for tilkøbsydelserne kan variere og betingelserne vil til enhver tid være at finde under de enkelte ydelser, P2Bs prisliste og være de gældende betingelser for disse ydelser.

6.1 Kontakt til P2B

Såfremt Arrangør har spørgsmål til driften af P2Bs booking- og betalingssystem, kan Arrangør på P2Bs hjemmeside finde svar på langt de fleste spørgsmål.

Hvis Arrangør ikke finder svar på hjemmesiden, kan Arrangør kontakte P2B pr. email på adressen info@place2book.com eller telefonisk på hverdage mellem kl. 09.00 og 16.00 på telefonnummer +45 70 23 25 50.

P2B er berettiget til at fakturere Arrangør for support med P2Bs til enhver tid gældende timepris for support.

Spørgsmål til P2Bs bogholderi bedes sendt pr. email til info@place2book.com.

6.2 Kontakt til Arrangør

Arrangør er til enhver tid forpligtet til at give P2B oplysninger, såfremt Arrangørs adresse eller øvrige kontaktoplysninger ændres.

Arrangør skal sørge for, at P2B altid er i besiddelse af mindst én emailadresse hos Arrangør, som Arrangør ofte kontrollerer for ny post. Arrangør er forpligtet til at åbne for emails fra P2B i Arrangørs eventuelle spamfilter (*.place2book.com). emailadressen vil af P2B bl.a. blive anvendt til fremsendelse af fakturaer, kreditnota samt oplysninger om drift, vedligehold og lignende.

Arrangør har, vedrørende de forskellige emner som P2B retter henvendelse til Arrangør omkring, mulighed for at angive forskellige kontaktpersoner og emailadresser ved at logge ind på P2Bs hjemmeside.

Arrangør accepterer, at P2B har lagt en Nyhedsboks ind på arrangørens dashboard vedrørende ændringer og nyheder omkring P2B. Arrangøren er forpligtet at læse disse nyheder og er indforstået med indholdet ved læsning eller afkrydsning/lukning af boksen som herefter kan findes i top baren under “Nyheder” på Dashboard lige efter login.

P2B har alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til den kode samt det øvrige materiale, der stilles til rådighed for Arrangør i forbindelse med nærværende aftale.

Arrangør opnår alene en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til den til rådighed stillede brugerprofil og øvrigt materiale og er ikke berettiget til at kopiere profilen eller øvrigt materiale i videre omfang end nødvendigt af hensyn til den brug, som nærværende aftale hjemler.

Arrangørs brugsret til den til rådighed stillede profil samt øvrigt materiale er til enhver tid betinget af rettidig betaling af ethvert udestående til P2B.

Arrangørs krænkelse af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen.

P2B har ret til at tilbyde Arrangørs kunder muligheden for at få yderligere oplysninger fra P2B så som at tilmelde sig nyhedsbreve, systemopdateringer eller “likes” på et arrangement/Arrangør. Disse data tilhøre P2B og kan ikke overdrages til Arrangør.

Parterne er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler.

P2Bs erstatningsansvar over for Arrangør kan, uanset graden af uagtsomhed, herunder evt. erstatningsansvar for hændelig skade, aldrig overstige et beløb svarende til det af Arrangør til P2B betalte vederlag for det arrangement en skade måtte omhandle, og P2B kan ikke drages til ansvar for Arrangørs indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til; tab af indtjening, tabt avance, tab af goodwill eller øvrige forretningsmæssige tab, herunder tab påført tredjemand, tab af data samt øvrige følgeskader. Ansvarsfraskrivelsen gælder også produktansvar i det omfang, ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder herfor.

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

9.1 Varighed og opsigelse

Aftalen er indgået for den periode som Arrangørs arrangement løber og til den sidste udbetaling er sket fra P2B.

Efter endt periode er aftalen ophørt og Arrangør kan på ny oprette et arrangement og dermed acceptere betingelserne for brug af P2B igen.

9.2 Ophævelse

Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 14 dage efter den ikke-misligholdende part har afsendt skriftligt påkrav om dette til den misligholdende part, er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve aftalen for fremtiden.

Som væsentlig misligholdelse anses en Arrangørs omgåelse af P2Bs betingelser samt manglende betalinger af P2Bs eventuelle udestående hos arrangøren og vil medføre øjeblikkelig eksklusion fra P2B.

Forsinket bankoverførsel fra P2B til Arrangør betragtes ikke som misligholdelse – kompensation kan i grelle tilfælde gives. Skyldes forsinkelsen en trejdepart; TELLER, NETS, EPAY, BANK, ETC., gives ingen kompensation.

I det omfang der i forbindelse med nærværende aftale behandles persondata på vegne af Arrangør, handler P2B og P2Bs eventuelle underleverandører alene efter instruks fra Arrangør. P2B træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Alle data er placeret på isolerede fysisk sikrede datacentre efter EUs regulativ om datasikkerhed jvf. direktiv 95/46/EC.

P2B skal på Arrangørs anmodning give Arrangør tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse, at sådanne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Arrangør afholder enhver omkostning i denne forbindelse.

Arrangør er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand uden P2Bs skriftlige samtykke.

P2B er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand.

P2B er til enhver tid berettiget til at ændre specifikationer for booking- og betalingssystemet, ligesom P2B til hver en tid, uden varsel kan ændre sikkerhedsregler og retningslinjer, såfremt dette efter P2Bs vurdering er nødvendigt eller hensigtsmæssigt af sikkerhedshensyn.

Sådanne ændringer vil blive adviseret på Arrangørs Dashboard ved login, der orienterer om ændringen eller henviser til yderligere information via link. P2B vil så vidt muligt, søge at give en frist, inden ændringen træder i kraft.

Nærværende betingelser kan i øvrigt til enhver tid ændres af P2B som beskrevet i §12 stk. 2.

Enhver tvist mellem P2B og Arrangør, der vedrører eller udspringer af nærværende betingelser, skal afgøres efter dansk ret ved retten i Hillerød alternativt Østre Landsret.

Med venlig hilsen

Place2Book ApS
Herlev Hovedgade 15B
DK-2730 Herlev

sales@place2book.com

Appendiks A

Arrangør gør opmærksom på, at det påligger billetkøber inden køb, at:

Kontrollere, at billet(ter) gælder det korrekte arrangement, dato og tidspunkt.

Kontrollere, at Arrangør er køber bekendt.

Fortrydelsesret

Købt(e) billet(ter) refunderes ikke.

Billet(ter) refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Erstatning af bortkommet billet(ter)

Billet(ter) erstattes ikke ved bortkomst, men er de blevet væk kan du kontakte Arrangør og få dem fremsendt igen. Gebyr kan forekomme.

Ændring af dato for arrangement

Ændres dato for et arrangement skal billetkøber have besked om den nye dato indenfor 72 timer. Efter 72 timer kan billetkøber ophæve købet og Arrangør skal have besked herom omgående og tilbagebetale som ”Ved aflysning af arrangement”.

Ved aflysning af arrangement

Hvis et arrangement aflyses vil Arrangør godtgøre billet(terne)s pris. Gebyr kan forekomme, samt nogle gebyrer refunderes ikke.

Billetten refunderes kun af Arrangør.

Billetkøberen kan kun gøre krav gældende mod et eventuelt bo vedrørende en Arrangørs betalingsstandsning eller konkurs.

Reklamationer

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, samt købet af billet(ter) skal rettes direkte til Arrangør (kontaktoplysninger er angivet herefter)

Forbehold for fejl og mangler

Arrangør tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser m.m.

Forholdet mellem billetkøber og Place2Book ApS

Place2Book stiller gratis billetbookingssystemet til rådighed for alle arrangører. Place2Book hverken formidler eller sælger billetter for sig selv eller tredje part og kan derfor ikke drages til ansvar for Arrangørs arrangementer, hverken før, under eller efter.

Place2Book leverer kun gennemførelsen af betalingen for Arrangørs billetter.

Sælgers (Arrangørs) ansvar

Det er alene Sælgers (Arrangørs) ansvar at et “salg”(produkt, ydelse, arrangement) gennemføres/finder sted/afvikles. I tilfælde af, at en gennemførelse ikke finder sted (aflysning), hæfter Sælger (Arrangør), for at tilbagebetale det fulde indbetalte beløb til billetkøberen(minus evt. gebyrer). I tilfælde af at Sælger (Arrangør) går i betalingsstandsning/konkurs, er billetkøberen henvist til at søge sig dækket hos boet for betalingsstandsningen/konkursen.

Ovenstående betingelser vil løbende blive opdateret i henhold til generelle krav herom samt lovgivning.

3. mandsmisbrug / Teller

Forretningens risici ved salg over internettet eller via post og telefonordre

Ved salg via internettet eller post- og telefonordre har din forretning risikoen for tredjemandsmisbrug, uanset om det drejer sig om Dankort eller internationale betalingskort.

Det betyder med andre ord, at hvis rette kortholder på tro og love erklærer, at han/hun ikke har foretaget transaktionen, vil hele beløbet inkl. indsigelsesgebyr (se mere i generelle regler og prisliste – http://www.nets.eu/dk-da/Produkter/betaling-med-kort/dankort/priser/Pages/default.aspx – gå til Prisliste for øvrig handel ) blive tilbageført fra din arrangør konto.

Dækningsgarantien gælder ikke ved 3. mandsmisbrug.

P2B benytter almen anvendte foranstaltninger til at begrænse 3.mandsmisbrug og opdater løbende ihht. bla. retningslinjer fra Teller og de øvrige internationale kortudsteder.

Betingelser for billetkøber

– v3.14
Den ansvarlige for arrangementet (herefter Arrangør) gør opmærksom på at det påligger billetkøber, inden køb, at:
Kontrollere, at billet(ter) gælder det korrekte arrangement, dato og tidspunkt.
Kontrollere, at Arrangør er køber bekendt.
Købt(e) billet(ter) refunderes ikke. Billet(ter) refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Billet(ter) erstattes ikke ved bortkomst, men er de blevet væk kan du kontakte Arrangør og få dem fremsendt igen – gebyr kan forekomme.

Hver købte billet har sin egen unikke stregkode, gældende til et bestemt arrangement i henhold til Arrangørs tekst for dette arrangement. Det er derfor strengt forbudt, samt ligestilles med forsøg på bedrag, at kopiere en billet med henblik på at opnå adgang for flere med samme billet. Alle forsøg herpå vil blive politianmeldt og Arrangør gør opmærksom på, at det er først ankomne billetindehaver, som opnår adgang.
Videresalg af billet er tilladt i henhold til gældende lov og Arrangør gør opmærksom på at det ikke er tilladt at videresælge til en pris større end den samlede angivne pris på billetten.
Ændres dato for et arrangement skal billetkøber have besked om den nye dato indenfor 72 timer. Efter 72 timer kan billetkøber ophæve købet og Arrangøren skal have besked herom omgående og tilbagebetale som ”Ved aflysning af arrangement”.
Hvis et arrangement aflyses vil Arrangør godtgøre billet(ten)s pris – gebyr kan forekomme, samt nogle gebyrer refunderes ikke.
Billetten refunderes kun af arrangøren.
Billetkøberen kan kun gøre krav gældende mod et eventuelt bo vedrørende en arrangørs betalingsstandsning eller konkurs.
Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, samt købet af billet(ter) skal rettes direkte til Arrangør – Kontakt telefon eller kontakt email .
Arrangør tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser m.m.
Place2Book stiller gratis billetbooking systemet til rådighed for alle arrangører. Place2Book hverken formidler eller sælger billetter for sig selv eller tredje part og kan derfor ikke drages til ansvar for en arrangørs arrangementer, hverken før, under eller efter.
Place2Book leverer kun gennemførelsen af betalingen for en arrangørs billetter.
Det er alene Sælgerens (arrangørens) ansvar at et “salg”(produkt, ydelse, arrangement) gennemføres/finder sted/afvikles. I tilfælde af at en gennemførelse ikke finder sted (aflysning), hæfter Sælgeren (arrangøren) for at tilbagebetale det fulde indbetalte beløb til billetkøberen(minus evt. gebyrer). I tilfælde af at Sælgeren(arrangøren) går i betalingsstandsning/konkurs, er billetkøberen henvist til at søge sig dækket hos boet for betalingsstandsningen/konkursen.
Det er alene Sælgerens (arrangørens) ansvar af udsende orienterende e-mails/SMS vedrørende et arrangement som billetkøber har tilmeldt/købt billetter til og kan ikke betegnes som “SPAM” fra Place2Book ApS. Ved misbrug og heraf klager over et forhold hvor en Sælger(arrangør) ikke alene sender orienterende e-mails/SMS skal sådanne klager sendes til Sælger (arrangør) og vedrører ikke Place2Book ApS.

Ovenstående betingelser vil løbende blive opdateret i henhold til generelle krav herom samt lovgivning.